Algemene voorwaarden Kinderkijk

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Kinderkijk afsluit.

Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Kinderkijk.

2: Inschrijvingen

2.1 Alle workshops en trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 Kinderkijk behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Tussen de 4 en 10 deelnemers bij de drie-delige workshop en maximaal 20 deelnemers voor de miniworkshop. Zodra een workshop of training vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te boeken.

2.5 Als een workshop of training vol zit, kunt u Kinderkijk mailen om u op te geven voor de reservelijst of een andere datum. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

3.2 Bij afmelding voor een workshop of training wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen geld kost.

3.3 Afmelding voor een workshop of training:

Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Annulering/verplaatsing door Kinderkijk

4.1 Kinderkijk is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of training te annuleren. Mocht een workshop of training geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.

4.2 Kinderkijk is gerechtigd tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de workshop of training de datum van een workshop of training te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of training kosteloos te verplaatsen/annuleren.

4.3 Kinderkijk is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of training te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 4 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

5: Betaling

5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Kinderkijk.

5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6: Klachten

6.1 Heb je een klacht over een workshop of training? Neem dan contact op met Kinderkijk en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid

7.1 Kinderkijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshops.

7.2 Tijdens de workshops wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Kinderkijk is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8: Geheimhouding

8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Kinderkijk toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die ze van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig

9.1 Kinderkijk behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop of training, en te weigeren voor volgende workshops of trainingen. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Kinderkijk

© 2019 Kinderkijk www.kinderkijk.com